1. Az iskolai könyvtár használatára, szolgáltatásainak igénybe vételére jogosultak az iskola tanulói, pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói. Külső személyek csak igazgatói engedéllyel vehetik igénybe a könyvtár szolgáltatásait.
2. A könyvtár használata, szolgáltatásainak igénybevétele díjtalan. Kivételt képeznek a könyvtárközi kölcsönzés és a másolatszolgáltatás esetleges költségei.
3. A könyvtárban az olvasók és a kölcsönzések nyilvántartására az iskolai könyvtáraknak készült „ Olvasók és kölcsönzések nyilvántartása” c. füzetet vezetünk.
4. Az első kölcsönzéskor köteles a tanuló, az iskola pedagógusa, dolgozója, illetve a beiratkozási engedéllyel rendelkező külső látogató lakáscímét, személyi adatait közölni, ezeket hivatalos iratokkal igazolni. A személyi adatokban és a lakáscímben bekövetkezett változásokat az olvasó köteles bejelenteni. Minden tanévben az osztályfőnökök is jelzik a diákok személyi adataiban bekövetkezett változásokat. Az adatok ellenőrzése érdekében a könyvtáros félévenként ellenőrzi a naplókat. Az iskolából tanév közben távozó tanulókról az osztályfőnökök, illetve az iskolatitkár tájékoztatják a könyvtárost. A tanulói, illetve a dolgozói munkaviszony megszüntetése csak az esetleges könyvtári tartozás rendezése után történhet.
5. A könyvtárat az egyéni olvasók, látogatók és csoportok csak nyitvatartási időben használhatják. Kivételt képeznek a szervezett foglalkozások, könyvtárhasználati órák, a könyvtárban tartott tanórák és a könyvtári rendezvények. A könyvtárban csak a könyvtáros, szaktanár jelenlétében lehet tartózkodni.
6. Nyitva tartás-kölcsönzés ideje
Hétfő: 8.30 - 14.30
Kedd: 8.00 - 16.30
Szerda: 8.30 - 16.45
Csütörtök: 8.30 - 14.30
Péntek: 8.30 - 14.45
7. A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtárostanár tudtával lehet kivinni. A kölcsönzött dokumentumok átvételét a könyvtárhasználó minden alkalommal aláírásával köteles igazolni. Az olvasó egyszerre legfeljebb 6 dokumentumot kölcsönözhet. A 12. és 13. évfolyam tanulói, a szaktárgyi versenyekre, vetélkedőkre és nyelvvizsgára készülő tanulók, olvasók szükség esetén 6 dokumentumnál többet is kölcsönözhetnek. A kölcsönzés időtartama 4 hét. A kölcsönzési idő kérésre meghosszabbítható. A kötelező és ajánlott irodalom valamint a gyakran keresett kis példányszámú dokumentumok kölcsönzési ideje szükség esetén rövidebb is lehet. A tartós tankönyvek, tankönyvek kölcsönzési ideje a könyv típusától függően 1-5 tanév. A kölcsönző a kölcsönvett dokumentumokért teljes anyagi felelősséggel tartozik. A kölcsönzött dokumentumokat az olvasóknak minden külön értesítés nélkül vissza kell juttatni a könyvtárba a megadott határidőre. Azokat az olvasókat, akik rendszeresen késve hozzák vissza a dokumentumokat a könyvtár 1 hónapra kizárhatja a kölcsönzésből. A 9. 10. 11 . évfolyam tanulói a tanév vége előtt, a 12. és 13. évfolyam tanulói legkésőbb a szóbeli érettségi vizsga, szakmai vizsga előtt kötelesek leadni a kölcsönzött dokumentumokat. Tanárok meghatározatlan időre akár több dokumentumot is kölcsönözhetnek, egyébként a könyvtári szabályzat rájuk is vonatkozik. A kézikönyvtári állományrészt, a szótárakat, a különgyűjteményeket, az iskolatörténeti anyagokat, a különleges értékű, ritka könyvpéldányokat csak a könyvtárban lehet olvasni. Róluk másolat kérhető. Kivételes esetben (szaktárgyi versenyek, vetélkedők, vizsgák, nyelvvizsgák, beszámolók) a kézikönyvtár egyes kötetei 1 napra, illetve hétvégére kölcsönözhetők. A muzeális állomány példányait semmilyen körülmények között nem kölcsönözzük. A könyvtárban az iskola működésére vonatkozó minden szabályzat, dokumentum 1 példányban megtalálható és helyben olvasható. Ezeket a dokumentumokat csak igazgatói engedéllyel lehet kölcsönözni. A CD lemezeket, CD-ROM-okat, videofilmeket, DVD filmeket, hangkazettákat és számítógépes adathordozókat csak a könyvtárban lehet használni. Ezeket a dokumentumokat csak a tanárok számára kölcsönözzük rövid határidőre. Az időszaki kiadványok friss számai 2 napra kölcsönözhetők, a régebbi számok kölcsönzési ideje 2 hét. A Rubicon történelmi magazin, a pedagógiai szakfolyóiratok és a Somogy folyóirat számait csak a könyvtárban lehet olvasni. Róluk másolat kérhető. A fénymásolat költségeit az igénylőnek kell kifizetni. A könyvtár az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer regisztrált könyvtára. Könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítja azokat a dokumentumokat, amelyek nem találhatók meg az állományában. Az ezzel kapcsolatos költségeket az érdekeltségi viszonyoktól függően az iskola vagy az olvasó fedezi. A kölcsönzésben lévő dokumentumok előjegyezhetők. 7. Az olvasónak a könyvtári könyveket és a dokumentumokat gondosan kell kezelnie, abba bejegyezni, a dokumentumokat rongálni tilos.
8. Ha az olvasó a könyvtári könyvet, dokumentumot elveszíti vagy megrongálja, köteles ugyanannak a könyvnek vagy dokumentumnak másik, azonos kiadású, kifogástalan állapotban levő példányát a könyvtárnak átadni. Az elveszett könyvet vagy dokumentumot a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó legalább ugyanolyan értékű könyvvel vagy dokumentummal is lehet pótolni. Ha az olvasó az elveszett vagy megrongálódott könyvet, dokumentumot nem pótolja, köteles a könyv vagy a dokumentum forgalmi értékét, illetve az esetleges másoltatás költségeit megtéríteni.
9. Az olvasók rendelkezésére állnak a könyvtár számítógépei, informatikai szolgáltatásai, a Szikla 21 Integrált Könyvtárkezelő Rendszer. A könyvtár biztosítja az internet használatát is. A számítógépek és az internet használatát külön szabályzat rögzíti.
10. Az olvasók térítésmentesen vehetik igénybe a könyvtár tájékoztató szolgáltatásait ( bibliográfiai és ténybeli adatszolgáltatás, ajánló bibliográfiák készítése, témafigyelés, pedagógiai szakirodalmi és információs szolgáltatás, helyismereti, közhasznú, közérdekű tájékoztatás, tájékoztatás a tájékoztatásról).
11. A könyvtár biztosítja olvasói számára az egyéni és csoportos helybenhasználatot, az önálló ismeretszerzésre, olvasásra, könyvtárhasználatra nevelés csoportos formáit. Ezt a célt könyvtárbemutató órákkal, könyvtárismereti órákkal, könyvtárhasználatra épülő szaktárgyi órákkal, közösségi programokkal és tanítási órán kívüli könyvtárhasználattal valósítja meg.
12. Az iskolai könyvtár az igények függvényében letéti állományt helyezhet el. A letétért az átvevő tanár vállal felelősséget.
13. A könyvtárhasználati órákat és a könyvtárban tartott szakórákat a tanmenetek tartalmazzák. A könyvtárhasználati órákat az iskola könyvtárostanára tartja, a könyvtárban tartott szaktárgyi órákat a szaktanár a könyvtárostanár közreműködésével.
14. A könyvtár minden használójától elvárja a fegyelmezett, kulturált magatartást.
15. A könyvkiválasztó övezetbe táskát, kabátot, élelmiszert bevinni tilos.
16. Tilos minden olyan eszközt használni a könyvtárban, amely a nyugodt munkát zavarja (mobiltelefon, okostelefon stb.)
17. A könyvtárban minden tűzvédelmi óvintézkedést meg kell tenni. Nyílt láng használata és a dohányzás tilos.
18. A könyvtárban kézi tűzoltó készülék került elhelyezésre a bejárat közelében.

 

Kaposvár, 2014. II.25. Trembeczki Csaba
Igazgató

Év diákja év tanára 2020

csoportkep

Gratulálunk!

Intézményünkből Szabó Bianka Barbara 12.c és Berkics Erik Zoltán 12.a osztályos tanulók, a kollégák közül Csománé Márkovics Ibolya és Kissné Gerhát Erika részesült jutalomban!

Szabó Bianka Barbara

Szabó Bianka Barbara

Berkics Erik Zoltán

Berkics Erik Zoltán

Csománé Márkovics Ibolya

Csománé Márkovics Ibolya

Kissné Gerhát Erika

Kissné Gerhát Erika

Akikre büszkék vagyunk ...

Szabó Bianka Barbara

Szabó Bianka Barbara

Az ÁSZÉV, irodai ügyviteli ismeretek I. fordulóján 14. helyezést ért el.

Bánáti_Nelli

Bánáti_Nelli

Ügyviteli titkár szakmában az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny első fordulójában elért eredménye alapján mentesül a szakmai vizsga írásbeli vizsgatevékenysége alól

Bene Babett

Bene Babett

Ügyviteli titkár szakmában az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny első fordulójában elért eredménye alapján mentesül a szakmai vizsga írásbeli vizsgatevékenysége alól

Németh Alexandra

Németh Alexandra

Ügyviteli titkár szakmában az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny első fordulójában elért eredménye alapján mentesül a szakmai vizsga írásbeli vizsgatevékenysége alól

Czekmeiszter Bianka

Czekmeiszter Bianka

Ügyviteli titkár szakmában az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny első fordulójában elért eredménye alapján mentesül a szakmai vizsga írásbeli vizsgatevékenysége alól

Erasmus

2019 márciusában iskolánk 20 diákja három hetes Erasmus+ tanulmányúton vett részt Barcelonában, Ádámkovics Tiborné és Gelencsér-Tóth Anett vezetésével. A program során betekintést nyerhettek több spanyol vállalkozás mindennapi életébe, működésébe.

Kérdése van?

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Kérdése van?

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Legfrissebb híreink

Álláshirdetés

A Kaposvári szakképzési Centrum a Közalkalmazottak jogállásásról szóló 1992. évi törvény 20/A. § alapján, pályázatot hirdet Angol nyelv és irodalom szakos tanár munkakör betöltésére

Letöltés

Felvételi eljárás rendje

Közzétette felvételi tájékoztató füzetét a Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakgimnáziuma a 2020/2021. tanévre vonatkozóan, amellyel a pályaválasztás előtt állókat szeretné segíteni. Az elektronikus pdf kiadvány tartalmazza az induló osztályok listáját és a felvételi eljárásuk rendjét.

Letöltés

Kérdése van?

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Iskolánk tanárai

Keczeli László

Informatika, adatbázis kezelés

Horváth Gergely

Történelem, Angol nyelv

Lunczer Erika Katalin

Matematika, Gazdasági ismeretek, Marketing, Pénzügy, Statisztika, Számvitel

Pintér Zoltán

Számvitel, Elemzés, Gazdasági és vezetési feladatok, Projektfinanszírozás, Pénzügy

Ádámkovics Tibor Lászlóné

Pénzügy, Gazdasági környezet, Elméleti gazdaságtan

Atalai Ildikó

Angol nyelv

Bence Miklós

informatika, programozás

Balogh Rajmund

történelem, testnevelés

Béres László

Angol nyelv, Magyar nyelv és irodalom

Biki Mária

Testnevelés, Gyógytestnevelés, Biológia

Csapó Ivett

Gazdasági tárgyak

Csománé Márkovics Ibolya

Információkezelés, Irodai ügyvitel, Titkári ismeretek, Informatikai alkalmazások

Csordás Zoltán

közgazdasági szakmai tárgyak

Dohányné Végvári Anna Edit

közlekedés, logisztika, szállítmányozás,

Dovigyel Csaba

Testnevelés

Drankovicsné Lovász Erzsébet

Matematika, fizika

Fehérné Varga Katalin Brigitta

testnevelés

Fris Eszter

Német nyelv, Közgazdaságtan

Gelencsér-Tóth Anett

Magyar nyelv és irodalom, Viselkedés kultúra, Kommunikáció

Gyenge Zsófia

angol és francia nyelv

H. Kovács Bálint

Történelem, Magyar nyelv és irodalom

Halvax Edit

Német és angol nyelv

Dr. Hegedüsné Mihalics Veronika

Történelem, Magyar nyelv és irodalom

Horváth Zsolt

Matematika, Fizika

Kissné Gerhát Erika Mária

Információkezelés, Szövegfeldolgozás, Üzleti adminisztráció, Informatikai alkalmazások

Könye Szabolcs

Testnevelés

Lovag Anita

Német nyelv, Német ügyvitel

Matyola Melinda

magyar nyelv és irodalom, angol nyelv

Ölvediné Megyei Gyöngyi

Jogi ismeretek, Szervezés

Őszi Gábor Lajos

matematika-fizika-számítástechnika

Pálos Tamás Istvánné

ügyviteli szakmai tantárgyak, kommunikáció

Pap Mária

Magyar nyelv és irodalom, történelem, kommunikáció

Parrag-Sárdi Barbara

Német nyelv

Potó Sándor Frigyesné

Matematika, fizika

Dr. Rónayné Marek Györgyi

Történelem, Magyar nyelv és irodalom, Angol nyelv

Sasvári Szilvia

Német nyelv

Szabóné Győrfi Renáta

Angol nyelv, Marketing, Szakmai idegennyelv, Viselkedéskultúra

Teveli Norbert

Informatika, Programozás

Teveli Róbert

Informatika, Programozás

Tóthné Szelci Margit

Biológia, Földrajz

Török Zoltán

Informatika, Programozás, Hálózati ismeretek

Vogelné Balázs Gyöngyi Magdolna

Német nyelv